آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع (کدرشته 1259)   86  87  88  89  90 

 

آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی اجتماعی و مدیریت سیستم و بهرره وری (کد رشته 1260)  86  87  88  89  90

 

منبع: سایت انتشارات پردازش

/ 0 نظر / 23 بازدید